دکتری تخصصی PHD ، آزمون های زبان، تحقیق و توسعه . کارآفرینی علمی