دکتری تخصصی ، آزمون های زبان، تحقیق و توسعه
  
  
آزمون آنلاین MSRT

نحوه ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد

طی اطلاعیه ای مدارک، زمان و مکان ثبت نام برای پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه آزاد ، توسط این دانشگاه منتشر شد. پذیرفته شدگان لازم است مطابق مفاد مندرج در ذیل و با در دست داشتن مـدارک  لازم در زمان تعیین شده به محلهای دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند.

نحوه ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد در سال 94

متن اطلاعیه دانشگاه آزاد به شرح ذیل می باشد:

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با عرض تبریک و تهنیت به پذیرفته شدگان دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، به اطلاع میرساند اعلام نتایج ۲۱۵ رشته دوره با آزمون و بدون آزمون و دوره پژوهش محور این مقطع بر روی سامانه اعلام نتــایج معاونــت ســنجش و پــذیرش دانشــگاه بــه نشــانی www.azmoon.com و sanjesh.iau.ac.ir  قابل مشاهده  می باشد.

پرونده کلیه پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی سال ۹۴ جهت احراز صـلاحیتهای عمومی تحت بررسی است لذا ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شدگان این مرحله منوط به تأیید صلاحیتهای عمومی ایشان توسط مراجع ذیصلاح خواهد بود. پذیرفته شدگان لازم است مطابق مفاد مندرج در ذیل و با در دست داشتن مـدارک  لازم در زمان تعیین شده به محلهای دانشگاهی مربوطه مراجعه نمایند.

– با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خـارجی وزارت کشـور، مجـوزثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیتهای اقـامتی  اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پـذیرش ایـن افراد به صورت موقت میباشد.

پذیرفته شدگانی که در فرم ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی موضوع استفاده از سهمیه رزمنـدگان و ایثـارگران دانسته اند، باید هنگام ثبتنام فرم مربوط بـه تعهدنامـه اسـتفاده از سـهمیه رزمنـدگان و ایثارگران را تکمیل و به واحد یا مرکز دانشگاهی ارائه دهند.

دانشـگاه آزاد اسـلامی بـه منظور حصول اطمینان از صحت مدارک مربوط به استفاده کنندگان از سهمیه رزمندگان و ایثارگران مراتب را به طور جمعی از ارگانهای ذیربط استعلام نموده و نتیجه آن را متعاقبا به واحدها و مراکز دانشگاهی ابلاغ خواهند نمود. بدیهی است چنانچـه در هـر زمـان از ثبت نام و یا حین تحصیل، واجد شرایط بـودن ایـن قبیـل از دانشـجویان در اسـتفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در این صورت حق اعتراض نخواهنـد داشـت و بـه علـت سـوء اسـتفاده از سـهمیه رزمندگان و ایثارگران پیگرد قانونی آنها برای دانشگاه محفوظ خواهد ماند.

تذکر مهم ۱ : پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور چنانچـه مـدارک لازم برای ثبتنام را ظرف یک هفته کامل ننمایند و ثبتنام خود را قطعی نکننـد، حـذف گردیده و از افراد ذخیره ثبت نام به عمل خواهد آمد.

تذکر مهم ۲ : مطابق ضوابط برای پذیرفته شدگان دوره دکتـری تخصصـی پـژوهش محور، تخفیف شهریه، وام، تقسیط شهریه و نقل و انتقال انجام نمیگردد.

تذکر مهم ۳ : پذیرفته شدگان ذخیره دوره دکتری تخصصی پژوهش محور لازم است در روز ثبت نام به محل قبولی مراجعه نموده و فرم تعهدنامه مربوطه را تکمیل نماینـد تـا در صورت تکمیل نشدن ظرفیت مصـوب، توسـط محـل دانشـگاهی مربوطـه بـه آنـان اطلاع رسانی گردد.

مدارک لازم برای ثبت نام :

۱- اصل مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ارشد و ریز نمرات با ذکر معدل.

۲- اصل شناسنامه عکسدار و دو برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.

۳- شش قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ کـه در سـال جـاری تهیـه شـده باشـد ( برای مشمولین ۱۲ قطعه )

۴- اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی.

۵- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران پذیرفته شده را مشخص نماید.  (از جمله فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته یا دکتری عمومی یا لغو معافیت تحصیلی دورههای مذکور که بیش از یکسال از فراغت از تحصیل فرد نگذشته باشد.)

۶- تکمیل و ارائه فرمهای درخواست ثبت نام و تعهدات مربوط.

۷- پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور علاوه بر مدارک فـوق بایـد قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و تصویر حکم کارگزینی استاد راهنما را نیـز ارائه دهند.

زمان و محل ثبت نام :

پذیرفته شدگان نهایی کلیه رشته ها لازم است شخصاً در روزهـای شنبه ۹۴/۶/۲۱ و یکشنبه ۹۴/۶/۲۲ جهت ثبت نام به واحدهای مربوطه که آدرس و تلفن آنهـا در سـامانه اینترنتی معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir درج شده است، مراجعه نمایند.همچنین لازم است پذیرفته شدگان جهت اطلاع از چگـونگی ثبتنام ورودی های جدید به سایت اینترنتی واحدهای دانشـگاهی نیـز مراجعـه نماینـد. (آدرس سایت واحدها و مراکز دانشگاهی در سامانه اینترنتی دانشـگاه آزاد اسـلامی بـه آدرس iau.ac.ir نیز درج گردیده است).

– عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت نام تلقی  شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد بود.

تبصره : پذیرفته شدگان واحدهای علوم وتحقیقات، تهران مرکزی، تهران جنوب، تهران شمال، الکترونیکی، سنندج، نجف آباد، تبریز، کرج، قم، قـزوین، بروجـرد و شیراز جهت اطلاع از چگونگی  و زمان ثبت نام مقتضی است  به آدرس سـایت آن واحد ها  به شرح ذیل مراجعه نمایند.

تحقیقات علوم و تحقیقات به آدرس : www.srbiau.ac.ir

تهران مرکزی به آدرس : www.iauctb.ac.ir

تهران جنوب به آدرس : http://enroll.azad.ac.ir

تهران شمال به آدرس : www.iau-tnb.ac.ir

الکترونیکی به آدرس : www.iauec.ac.ir

سنندج به آدرس :www.iausdj.ac.ir

نجف آباد به آدرس : http://rs.iaun.ac.ir

تبریز به آدرس : www.iaut.ac.ir

کرج به آدرس : www.kiau.ac.ir

قم به آدرس : www.qom-iau.ac.ir

قـزوین به آدرس : www.qiau.ac.ir

بروجـرد به آدرس : www.aiub.ac.ir

شیراز به آدرس : www.iaushiraz.ac.ir

ضوابط مربوط به بورسیه:

متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی پس از قبولی قطعی در دوره دکتـری تخصصـی میتوانند با مراجعـه بـه سـایت اسـتخدام اینترنتـی دانشـگاه آزاد اسـلامی بـه نشـانی http://jazb.iau.ir با توجه به اعـلام نیـاز واحـدهای دانشـگاهی نسـبت بـه ارائـه درخواست و انجام مراحل بورسیه خود با توجه به ضـوابط اقـدام نماینـد و از مراجعـه حضوری به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خودداری کنند.

میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی دکتری دانشگاه آزاد سال تحصیلی ۹۵-۹۴

۱- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که بـه  منظور تأمین بخشی از هزینه های این دوره در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت میگردد. علاوه بر دو مورد مذکور، دانشـجویان در بـدو ورود بـه دانشـگاه بایـد مبلـغ دانشـگاهی ۱۱۵۰۰۰۰ ریال بابت هزینه خدمات آموزشی به شماره حساب جـاری محـل قبولی واریز نماید.

۲- میزان شهریه برای پذیرفته شدگان جدیدالورود رشته های غیر پزشکی بـا نـرخ ۱۵ درصد افزایش نسبت به شهریه پرداختی سال ۹۳ اعم از شهریه پایه (ثابت) و متغیر تعیین شده است.

۳- نرخ شهریه برای پذیرفته شدگان جدیدالورود رشته های علوم پزشکی تا سقف ۶۰ درصد شهریه رشته های تحصیلی متناظر خودگردان وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی، اعم از شهریه پایه (ثابت) و متغیر تعیین شده است.

۴- حق بیمه حوادث مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال می باشد که هر پذیرفته شده بایـد آن را بـه  حسابی که دانشگاه مشخص نموده واریز نماید.

۵- پذیرفته شدگان واحدها و مراکز بین المللی و برون مرزی توجه داشته باشند کـه  (مطابق آئین نامه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی) مجوز انتقال، میهمانی و جابجایی تحت هیچ شرایطی به آنها داده نخواهد شد.

اخبار بیشتر دکتری دانشگاه آزاد در سایت پی اچ دی پارس.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه

برای آکاهی از آخرین اخبار دکتری و مطالب ضروری آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. عضویت رایگان است.

برای تکمیل عضویت ، باید به ایمیل خود مراجعه نمایید و روی لینک تایید کلیک نمایید

آزمون های آنلاین
 آزمون آنلاین MSRT سری اول جزئیات
 آزمون آنلاین MSRT سری دوم جزئیات
  آزمون آنلاین تافل با تصحیح جزئیات
نظرسنجی ماه پی اچ دی پارس

نظر شما بسیار مهم است. به عنوان یک فرهیحته و نخبه ایرانی کدام یک از موارد زیر را برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز ضروری می دانید ؟ لطفا در بخش کامنت ها نظر کامل خود را توضیح دهید.

مشاهده نتایج

آزمون آنلاین MSRT

حمایت از پی اچ دی پارس

برای تداوم خدمات رایگان پی اچ دی پارس ، لطفا در صورت داشتن وب سایت یا وبلاگ لینک سایت ما با نام پی اچ دی پارس و آدرس  http://www.phdpars.com/  را در صفحه خود قرار دهید.

تیم مدیریت پی اچ دی پارس