دکتری تخصصی ، آزمون های زبان، تحقیق و توسعه
  
  
آزمون آنلاین MSRT

دانلود سوالات دکتری ۹۴

در این بخش می توانید سوالات دکتری ۹۴ رشته های مختلف دانلود کنید. سوالات رشته های مختلف به تفکیک گروه های امتحانی در آزمون دکتری ۹۴ از این بخش قابل دانلود است برای ذنلود سوالات سال های گذشته می توانید به بخش خای معرفی شده وارد شوید.

  دانلود سوالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری ۹۴ تمامی رشته ها

دانلود سوالات دکتری 94

دانلود دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۴ رشته های علوم انسانی


دانلود دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۴ رشته های علوم پایه

 • دانلود رایگان سوالات دکتری محیط زیست ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری علوم زمین ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه شیمی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری فوتوشیمی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری هواشناسی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری زیست شناسی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بیوشیمی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بیوفیزیک ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری زیست فناوری میکروبی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری آمار ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه ریاضی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری فیزیک دریا ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری زیست شناسی دریا ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری نانو فیزیک ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه فیزیک ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری فوتونیک ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری ژئو فیزیک ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری نانو شیمی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری نانو بیوتکنولوژی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بیوانفورماتیک ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری علوم کامپیوتر ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه علوم شناختی ۹۴


دانلود دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۴ رشته های گروه فنی و مهندسی

 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه مهندسی برق ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه مهندسی عمران ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی نقشه برداری ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه مهندسی مکانیک ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی دریا ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی هوا-فضا ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی معدن ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه مهندسی پلیمر ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی محیط زیست ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی پزشکی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه مهندسی صنایع ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی نفت -مخازن ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی کامپیوتر ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی مواد و متالورژی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی شیمی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری علوم وفناوری نانو ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی هسته ای ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی نساجی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی فناوری اطلاعات ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی سیستمهای انرژی ۹۴


دانلود دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۴ رشته های گروه کشاورزی

 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه محیط زیست ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مکانیزاسیون کشاورزی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری علوم باغبانی فضای سبز ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بیوتکنولوژی و ژنتیک باغبانی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری علوم و صنایع غذایی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری اقتصاد کشاورزی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری چوب شناسی و صنایع چوب ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه علوم خاک ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری علوم و مهندسی اب ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری هواشناسی کشاورزی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری زراعت -اصلاح نباتات ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری ترویج و اموزش کشاورزی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری حشره شناسی کشاورزی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بیماری شناسی گیاهی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه علوم جنگل ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه شیلات ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مرتع داری و ابخیزداری ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری کشاورزی هسته ای ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه علوم طیور ۹۴


دانلود دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۴ رشته های گروه هنر

 • دانلود رایگان سوالات دکتری معماری ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری شهرسازی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری پژوهش هنرتاریخ ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مرمت ۹۴


دانلود دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۴ رشته های گروه پزشکی

 • دانلود رایگان سوالات دکتری فیزیک پزشکی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری اموزش بهداشت ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری اموزش بهداشت ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری ایمنی شناسی پزشکی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری ژنتیک پزشکی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری فیزیولوژی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری ویروس شناسی پزشکی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری زیست فناوری پزشکی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بهداشت حرفه ای ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری علوم تشریحی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری پرستاری ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بهداشت محیط ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری باکتری شناسی پزشکی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری هماتولوژی ازمایشگاهی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری قارچ شناسی پزشکی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری امار زیستی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بیوشیمی بالینی ۹۴


دانلود دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۴ رشته های گروه علوم دامپزشکی

 • دانلود رایگان سوالات دکتری مامائی تولید مثل دام ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بیماریهای دام های کوچک ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بیماریهای داخلی دام های بزرگ ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری رادیولوژی دامپزشکی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری پاتولوژی دامپزشکی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بهداشت و بیماریهای طیور ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بیوشیمی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بهداشت ابزیان ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بهداشت مواد غذایی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری انگل شناسی دامپزشکی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری باکتری شناسی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری ویروس شناسی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری ایمنی شناسی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بیوتکنولوژی زیست فناوری ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری فارماکولوژی دامپزشکی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری فیزیولوژی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری اناتومی دامپزشکی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری بافت شناسی دامپزشکی ۹۴


دانلود دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۴ رشته های گروه زبان

 • دانلود رایگان سوالات دکتری زبان و ادبیات فارسی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری زبان و ادبیات عرب ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه زبان فرانسه ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه زبان روسی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری زبان المانی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری اموزش زبان انگلیسی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری زبان و ادبیات انگلیسی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری ترجمه ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری مجموعه زبان شناسی ۹۴
 • دانلود رایگان سوالات دکتری فرهنگ زبانهای باستانی ۹۴

  soalzaban94

One Response to دانلود سوالات دکتری ۹۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه

برای آکاهی از آخرین اخبار دکتری و مطالب ضروری آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. عضویت رایگان است.

برای تکمیل عضویت ، باید به ایمیل خود مراجعه نمایید و روی لینک تایید کلیک نمایید

آزمون های آنلاین
 آزمون آنلاین MSRT سری اول جزئیات
 آزمون آنلاین MSRT سری دوم جزئیات
  آزمون آنلاین تافل با تصحیح جزئیات
نظرسنجی ماه پی اچ دی پارس

نظر شما بسیار مهم است. به عنوان یک فرهیحته و نخبه ایرانی کدام یک از موارد زیر را برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز ضروری می دانید ؟ لطفا در بخش کامنت ها نظر کامل خود را توضیح دهید.

مشاهده نتایج

آزمون آنلاین MSRT

حمایت از پی اچ دی پارس

برای تداوم خدمات رایگان پی اچ دی پارس ، لطفا در صورت داشتن وب سایت یا وبلاگ لینک سایت ما با نام پی اچ دی پارس و آدرس  http://www.phdpars.com/  را در صفحه خود قرار دهید.

تیم مدیریت پی اچ دی پارس