دکتری تخصصی ، آزمون های زبان، تحقیق و توسعه
  
  
آزمون آنلاین MSRT

منابع دکتری

منابع دکتری تخصصی سراسری و آزاد و پردیس از این بخش قابل دسترسی هستند.پی اچ دی پارس با توجه به منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش برای آزمون دکتری منابع دکتری زیر را به عنوان راه حل جامع برای آزمون دکتری پیشنهاد می دهد. برای دریافت این منابع می توانید با پی اچ دی پارس تماس برقرار نمایید. منابع دکتری تخصصی سراسری و آزاد در رشته های مختلف در این لیست آماده شده اند.

منابع دکتری

برخی از منابع دکتری در این لیست قابل دانلود هستند و بعضی باید خریداری شوند. منابع زبان دکتری و آزمون های زبان را می توانید در بخش آزمون های زبان پی اچ دی پارس مشاهده نمایید. همچنین برای آزمون استعداد تحصیلی راه حل کاملی را در بخش استعداد تحصیلی پی اچ دی پارس قابل دسترسی است.

دکتری مهندسی برق و  مهندسی عمران

منابع تمامی گرایش های دکتری مهندسی بزق و دکتری مهندسی عمران

نام رشته امتحانی و گرایش

منابع دکتری تخصصی این رشته

 شیوه دریافت منابع دکتری

منابع دکتری مهندسی برق – گرایش الکترونیک

 عناوین دروس امتحانی مهندسی برق الکترونیک : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی – مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ – الکترونیک ۱ و ۲)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع  آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

منابع دکتری مهندسی برق – گرایش مخابرات

عناوین دروس امتحانی مهندسی برق – گرایش مخابرات : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی – مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ – الکترومغناطیس – سیگنال ها و سیستم ها)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مهندسی برق – گرایش مخابرات کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

منابع دکتری مهندسی برق – گرایش کنترل

 

 عناوین دروس امتحانی مهندسی برق کنترل : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی – مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ – سیگنال ها و سیستم ها – سیستم های کنترل خطی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مهندسی برق کنترل کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

منابع دکتری مهندسی برق – گرایش قدرت

 عناوین دروس امتحانی مهندسی برق قدرت : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی – مدارهای الکتریکی ۱ و ۲ – تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی – ماشین های الکتریکی ۲)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مهندسی برق قدرت کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 منابع دکتری مهندسی عمران

منابع دکتری مهندسی عمران – گرایش سازه

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی عمران سازه : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – تئوری الاستیسیته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مهندسی عمران سازه کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی عمران

منابع دکتری مهندسی عمران – گرایش زلزله

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی عمران زلزله : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک سازه – دینامیک خاک)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مهندسی عمران زلزله کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی عمران

 

منابع دکتری مهندسی عمران – گرایش ژئوتکنیک

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (دینامیک خاک – مهندسی پی پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی عمران

 

منابع دکتری مهندسی عمران – گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

 عناوین دروس امتحانی  دکتری مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی: ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (هیدرولیک پیشرفته – طراحی سازه های هیدرولیکی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی عمران

 

منابع دکتری مهندسی عمران – گرایش راه و ترابری

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی عمران راه و ترابری : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مهندسی عمران راه و ترابری کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی عمران

 

منابع دکتری مهندسی عمران – گرایش حمل و نقل

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی ترافیک پیشرفته – برنامه ریزی حمل و نقل)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مهندسی عمران حمل و نقل کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی عمران

 

منابع دکتری مهندسی عمران – گرایش مدیریت ساخت

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (برنامه ریزی و کنترل پروژه – روش های ساخت)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی عمران

 

منابع دکتری مهندسی عمران – گرایش محیط زیست

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی عمران محیط زیست : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب – مبانی انتقال، انتشار و مدل سازی آلاینده ها)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مهندسی عمران محیط زیست کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی عمران

منابع دکتری مهندسی عمران – گرایش مدیریت منابع آب

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی عمران مدیریت منابع آب : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها)) و کارشناسی ارشد شامل (آب های زیرزمینی پیشرفته – هیدرولوژی مهندسی پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت منابع آب کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

 

 

 

دکتری مهندسی مکانیک ، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی هوافضا

منابع تمامی رشته های دکتری مکانیک ، مهندسی کامپیوتر و هوافضا

نام رشته امتحانی و گرایش

منابع دکتری تخصصی این رشته

 شیوه دریافت منابع

 منابع دکتری مهندسی مکانیک

منابع دکتری مهندسی مکانیک – گرایش ساخت و تولید

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی) و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (آنالیز شکل دادن فلزات – متالورژی در تولید)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی مکانیک

 منابع دکتری مهندسی مکانیک – گرایش ساخت و تولید

 عناوین دروس امتحانی  دکتری مهندسی مکانیک جامدات : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی) و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (مکانیک محیط پیوسته – تئوری الاستیسیته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی  

برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی مکانیک جامدات کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی مکانیک

 

منابع دکتری مهندسی مکانیک – گرایش ارتعاشات

عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی مکانیک کنترل ارتعاشات : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی) و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (دینامیک پیشرفته – ارتعاشات پیشرفته – کنترل پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی  

برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی مکانیک کنترل ارتعاشات کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی مکانیک

منابع دکتری مهندسی مکانیک – گرایش کنترل ارتعاشات

عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی مکانیک کنترل ارتعاشات : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی) و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (مکانیک سیالات پیشرفته – ترمودینامیک پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی  

برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی مکانیک کنترل ارتعاشات کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی کامپیوتر

 منابع دکتری مهندسی کامپیوتر – گرایش نرم افزار و الگوریتم

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم های عامل پیشرفته – پایگاه داده های پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزارکلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 منابع دکتری مهندسی کامپیوتر

 منابع دکتری مهندسی کامپیوتر  – گرایش سیستم های کامپیوتری

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی کامپیوتر سیستم های کامپیوتری : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مدار منطقی و معماری کامپیوتر) و کارشناسی ارشد شامل (معماری کامپیوتر پیشرفته – VLSI پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر سیستم های کامپیوتری کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 منابع دکتری مهندسی کامپیوتر

 منابع دکتری مهندسی کامپیوتر  – گرایش هوش مصنوعی

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها) و کارشناسی ارشد شامل (شناسایی الگو – یادگیری ماشین)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 منابع دکتری مهندسی کامپیوتر

 منابع دکتری مهندسی کامپیوتر  – گرایش شبکه و رایانش

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی کامپیوترشبکه و رایانش : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم های عامل پیشرفته – شبکه های پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی کامپیوترشبکه و رایانش کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی هوافضا

 منابع دکتری مهندسی هوا فضا

 عناوین دروس امتحانی منابع دکتری مهندسی هوافضا: ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (طراحی پیشرفته سازه های هوافضایی – تحلیل پیشرفته سازه های هوافضایی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی هوافضا کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی صنایع

منابع دکتری مهندسی صنایع

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی صنایع : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (تحقیق در عملیات (۱و ۲) – تئوری احتمالات و آمار مهندسی) و کارشناسی ارشد شامل (طراحی سیستم های صنعتی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی صنایع کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 منابع دکتری مهندسی مواد

منابع دکتری مهندسی مواد و متالورژی

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی مواد و متالورژی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (خواص فیزیکی مواد، ترمودینامیک و خواص مکانیکی مواد) و کارشناسی ارشد شامل (روش های شناسایی و آنالیز مواد)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی مواد و متالورژی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 منابع دکتری مهندسی نفت

منابع دکتری مهندسی نفت

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی نفت  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مهندسی مخازن ( ۱و ۲) – خواص سنگ و سیال – مهندسی حفاری (۱و ۲) – مهندسی بهره برداری (۱ و ۲) – چاه آزمایی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی نفت کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 منابع دکتری محیط زیست

منابع دکتری مهندسی محیط زیست – منابع آب

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی محیط زیست منابع آب : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی ۱و ۲ – معادلات دیفرانسیل) و کارشناسی ارشد شامل (منابع آب)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی محیط زیست منابع آب کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 منابع دکتری محیط زیست

منابع دکتری مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی ۱و ۲ – معادلات دیفرانسیل) و کارشناسی ارشد شامل (آب و فاضلاب)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

منابع دکتری تخصصی مهندسی شیمی ، نانو و پلیمر

منابع تمامی گرایش های دکتری تخصصی مهندسی شیمی ، نانو و پلیمر

نام رشته امتحانی و گرایش

منابع دکتری تخصصی این رشته

 شیوه دریافت منابع

منابع دکتری مهندسی شیمی

منابع دکتری مهندسی شیمی

عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی شیمی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (سینتیک و طراحی راکتور – ترمودینامیک) و کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (پدیده های انتقال)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی شیمی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی شیمی

منابع دکتری مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی

عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (سینتیک و طراحی راکتور – ترمودینامیک) و کارشناسی ارشد شامل ( مهندسی بیوشیمی پیشرفته (میکروبیولوژی صنعتی و تکنولوژی آنزیم ها))، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابعکنکور  دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 منابع دکتری مهندسی نانو- نانو مواد

منابع دکتری مهندسی نانو – نانو مواد

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی نانو – نانو مواد : ۱- مجموعه دروس تخصصی درسطح کارشناسی شامل (ریاضی و فیزیک (ریاضی عمومی (۱و ۲)، ریاضی فیزیک (۱و ۲)، فیزیک پایه (۱و ۲))) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی نانوتکنولوژی – نانومواد)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی نانو – نانو مواد کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی پلیمر

منابع دکتری مهندسی پلیمر- پلیمر

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی پلیمر پلیمر : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (شیمی فیزیک پلیمرها – پدیده های انتقال (رئولوژی، انتقال حرارت و انتقال جرم)) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی پیشرفته مهندسی پلیمر)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع کنکور دکتری مهندسی پلیمر پلیمر کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

دکتری علوم انسانی رشته های حقوق، حسابداری ، مدیریت مالی و روانشناسی

منابع تمامی رشته های حقوق، حسابداری ، مدیریت مالی و روانشناسی

نام رشته امتحانی و گرایش

منابع دکتری تخصصی این رشته

 شیوه دریافت منابع

منابع دکتری حقوق

منابع دکتری حقوق عمومی

عناوین دروس امتحانی دکتری حقوق عمومی: ۱- مجموعه دروس تخصصی شامل (متون فقه (جهاد و ولایت) – حقوق اداری – حقوق اساسی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) برای دریافت منابع آزمون دکتری حقوق عمومی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری حقوق

منابع دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

عناوین دروس امتحانی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی: ۱- مجموعه دروس تخصصی شامل (متون فقه جزایی (حدود، قصاص، دیات، قضا و شهادات) – آیین دادرسی کیفری – حقوق جزای عمومی – حقوق جزای اختصاصی – جرم شناسی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) برای دریافت منابع آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری حقوق

منابع دکتری حقوق بین الملل عمومی

عناوین دروس امتحانی دکتری حقوق بین الملل عمومی : ۱- مجموعه دروس تخصصی شامل (متون فقه (جهاد) – حقوق بین الملل عمومی – حقوق سازمان های بین المللی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) برای دریافت منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری حقوق

منابع دکتری حقوق خصوصی

عناوین دروس امتحانی  دکتری حقوق خصوصی: ۱- مجموعه دروس تخصصی شامل (متون فقه (معاملات) – حقوق مدنی – حقوق تجارت)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) برای دریافت منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری حسابداری

منابع دکتری حسابداری

 عناوین دروس امتحانی دکتری حسابداری  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار – ریاضی – حسابرسی) و کارشناسی ارشد شامل (حسابداری مدیریت – تئوری های حسابداری)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری حسابداری کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مدیریت مالی

منابع دکتری مدیریت مالی

 عناوین دروس امتحانی دکتری مدیریت مالی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (ریسک و مدیریت سرمایه گذاری – بازارها و نهادهای مالی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مدیریت مالی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری روانشناسی

منابع دکتری روانشناسی

عناوین دروس امتحانی: ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روانشناسی رشد و شخصیت) و کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی)، آسیب شناسی روانی، نوروسایکولوژی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) برای دریافت منابع آزمون دکتری روانشناسی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

منابع دکتری مدیریت

منابع تمامی گرایش های دکتری مدیریت

نام رشته امتحانی دکتری و گرایش

مواد امتحانی این رشته

شیوه دریافت منابع

منابع دکتری مدیریت

منابع دکتری مدیریت بازرگانی

عناوین دروس امتحانی دکتری مدیریت بازرگانی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریت بازار – رفتار مصرف کننده)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مدیریت

منابع دکتری مدیریت دولتی

عناوین دروس امتحانی دکتری مدیریت دولتی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی – نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مدیریت دولتی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مدیریت

منابع دکتری مدیریت صنعتی

عناوین دروس امتحانی دکتری مدیریت صنعتی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته – مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مدیریت صنعتی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مدیریت

منابع دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

عناوین دروس امتحانی دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهشی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی پیشرفته – مدیریت استراتژیک پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مدیریت راهبردی و آینده پژوهشی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مدیریت

منابع دکتری مدیریت

عناوین دروس امتحانی دکتری مدیریت : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (منابع انسانی پیشرفته – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مدیریت کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مدیریت

منابع دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

عناوین دروس امتحانی دکتری مدیریت فناوری : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دید گاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته – مدیریت دانش)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مدیریت

منابع دکتری مدیریت کار آفرینی

عناوین دروس امتحانی دکتری مدیریت کارآفرینی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت – مبانی سازمان و مدیریت – اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه های کارآفرینی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مدیریت کارآفرینی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

دکتری رشته های برنامه ریزی درسی ، جغرافیا و رشته های علوم انسانی

منابع تمامی گرایش های برنامه ریزی درسی ، جغرافیا

نام رشته دکتری و گرایش

مواد امتحانی این رشته

شیوه دریافت منابع

 منابع دکتری برنامه ریزی درسی

منابع دکتری برنامه ریزی درسی

عناوین دروس امتحانی دکتری برنامه ریزی درسی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فلسفه، مبانی و اصول تربیت) و کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی)، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) برای دریافت منابع آزمون دکتری برنامه ریزی درسی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع دکتری تکنولوژی آموزشی

عناوین دروس امتحانی تکنولوژی اموزشی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فلسفه، مبانی و اصول تربیت) و کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی)، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) برای دریافت منابع آزمون دکتری تکنولوژی اموزشی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع دکتری روانشناسی آموزش کودکان استثنایی

عناوین دروس امتحانی دکتری روانشناسی آموزش کودکان استثنای : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ((روانشناسی آموزش کودکان استثنایی) و کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی، آمیخته) – آسیب شناسی روانی کودک)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) برای دریافت منابع آزمون دکتری روانشناسی آموزش کودکان استثنایی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری جغرافیا

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عناوین دروس امتحانی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا – جغرافیای شهری) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و دیدگاههای توسعه شهری – تکنیکها و مدلهای برنامه ریزی شهری)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری جغرافیا

منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عناوین دروس امتحانی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا – جغرافیای روستایی) و کارشناسی ارشد شامل (دیدگاهها و نظریه های توسعه روستایی – تکنیکها و روشهای برنامه ریزی روستایی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع دکتری ژئومورفولوژی

عناوین دروس امتحانی دکتری ژئومورفولوژی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا – ژئومورفولوژی ایران) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیکها و مدلها در ژئومورفولوژی – دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری ژئومورفولوژی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری جغرافیا

منابع دکتری جغرافیای سیاسی

عناوین دروس امتحانی دکتری جغرافیای سیاسی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا – جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)) و کارشناسی ارشد شامل (اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک  نظریه های جغرافیای سیاسی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری جغرافیای سیاسی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

 

 

دکتری رشته های علوم اقتصادری ، مشاوره ، علوم سیاسی ، ادبیات و زبان فارسی

منابع تمامی گرایش های رشته های علوم اقتصادری ، مشاوره ، علوم سیاسی ، ادبیات و زبان فارسی

رشته آزمون دکتری و گرایش

مواد آزمون این رشته

شیوه دریافت منابع

منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع دکتری آب و هوا شناسی

عناوین دروس امتحانی: ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک های آب و هواشناسی – آب و هواشناسی عمومی و ایران)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری آب و هوا شناسی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری علوم اقتصادی

منابع دکتری علوم اقتصادی

عناوین دروس امتحانی: ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضی – آمار – اقتصاد ایران – اقتصاد اسلامی) و کارشناسی ارشد شامل (اقتصاد خرد – اقتصاد کلان – اقتصادسنجی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری علوم اقتصادی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مشاوره

منابع دکتری مشاوره

عناوین دروس امتحانی مشاوره : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و روش تحقیق) و کارشناسی ارشد شامل (اصول و فنون و نظریه های مشاوره و روان درمانی و روانشناسی شخصیت)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری مشاوره کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی

منابع دکتری زبان و ادبیات فارسی

عناوین دروس امتحانی دکتری زبان و ادبیات فارسی: ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (کلیات ادبی (تاریخ ادبیات – دستور – عروض و قافیه – نقد و نظریه های ادبی معاصر) – متون نظم و نثر – زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (متون نظم – متون نثر – بلاغت)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری علوم سیاسی

منابع دکتری علوم سیاسی

عناوین دروس امتحانی دکتری علوم سیاسی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (سیاست شناسی (مبانی علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی، اندیشه های سیاسی، سیاست های تطبیقی) – اصول روابط بین الملل – سیاست خارجی جمهوری اسلامی) و کارشناسی ارشد شامل (اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران – جامعه شناسی سیاسی (غرب و ایران) – نظریه های روابط بین الملل (نظریه های کلاسیک، جدید و اقتصاد سیاسی بین الملل) – روش شناسی (سیاسی، بین الملل و منطقه ای))، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) برای دریافت منابع آزمون دکتری علوم سیاسی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع دکتری روانشناسی تربیتی

عناوین دروس امتحانی دکتری روانشناسی تربیتی  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی)) و کارشناسی ارشد شامل (روانشناسی تربیتی – یادگیری و انگیزش – سنجش و اندازه گیری)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) برای دریافت منابع آزمون دکتری روانشناسی تربیتی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع دکتری مدیریت آموزشی

عناوین دروس امتحانی مدیریت آموزشی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فلسفه، مبانی و اصول تربیت) و کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی) سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی)، نظارت و راهنمایی آموزشی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) برای دریافت منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

دکتری تربیت بدنی

منابع تمامی گرایش های دکتری تربیت بدنی

نام رشته آزمون دکتری و گرایش

مواد آزمون این رشته

شیوه دریافت منابع

منابع دکتری تربیت بدنی

منابع دکتری تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی

عناوین دروس امتحانی دکتری تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی) و کارشناسی ارشد شامل (حرکات اصلاحی پیشرفته، آسیب شناسی ورزشی پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری تربیت بدنی

منابع دکتری تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی

عناوین دروس امتحانی دکتری تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی) و کارشناسی ارشد شامل (بیومکانیک ورزشی پیشرفته، حرکت شناسی ورزشی پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری تربیت بدنی

منابع دکتری دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی

عناوین دروس امتحانی دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی) و کارشناسی ارشد شامل (رشد جسمانی و حرکتی، کنترل و یادگیری حرکتی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری تربیت بدنی

منابع دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی

عناوین دروس امتحانی دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی ورزشی پیشرفته –  بیوشیمی و متابولیسم ورزشی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

منابع دکتری تربیت بدنی

منابع دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی

عناوین دروس امتحانیدکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی) و کارشناسی ارشد شامل (مدیریت رویدادها و اماکن و تأسیسات ورزشی، اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشی، بازاریابی ورزشی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

 

 

منابع برای آزمون دکتری در رشته های علوم پایه

منابع تمامی گرایش های دکتری ریاضی، فیزیک ، آمار ، شیمی ، زیست شناسی و. …

نام رشته آزمون دکتری و گرایش

مواد امتحانی این رشته

شیوه دریافت منابع

منابع دکتری ریاضی محض

منابع دکتری ریاضی محض

عناوین دروس امتحانی دکتری ریاضی محض : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مبانی آنالیز ریاضی – آنالیز ریاضی – مبانی ماتریس ها و جبر خطی – مبانی جبر) و کارشناسی ارشد شامل (جبر پیشرفته – آنالیز حقیقی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری ریاضی محض  کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری ریاضی محض

منابع دکتری ریاضی کاربردی

عناوین دروس امتحانی دکتری ریاضی کاربردی  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مبانی آنالیز ریاضی – آنالیز ریاضی – مبانی ماتریس ها و جبر خطی – مبانی آنالیز عددی) و کارشناسی ارشد شامل (آنالیز عددی پیشرفته – آنالیز حقیقی – تحقیق در عملیات پیشرفته ۱)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری ریاضی کاربردی  کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری فیزیک

منابع دکتری فیزیک

عناوین دروس امتحانی دکتری فیزیک  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (مکانیک کوانتومی پیشرفته – الکترودینامیک – مکانیک آماری پیشرفته ۱)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری فیزیک  کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری شیمی آلی

منابع دکتری شیمی آلی

عناوین دروس امتحانی دکتری شیمی آلی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی آلی پیشرفته – طیف سنجی در شیمی آلی – سنتز ترکیبات آلی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری شیمی آلی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری شیمی آلی

منابع دکتری شیمی فیزیک

عناوین دروس امتحانی دکتری شیمی فیزیک : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی فیزیک – ترمودینامیک آماری ۱ – شیمی کوآنتومی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری شیمی فیزیک  کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری شیمی آلی

منابع دکتری شیمی تجزیه

عناوین دروس امتحانی دکتری شیمی تجزیه : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی تجزیه پیشرفته – اسپکتروسکوپی تجزیه ای ۱ – الکتروشیمی تجزیه ای)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری شیمی تجزیه  کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری شیمی آلی

منابع دکتری شیمی معدنی

عناوین دروس امتحانی دکتری شیمی معدنی  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (شیمی معدنی پیشرفته – سینتیک – ترمودینامیک و مکانیزم واکنش های معدنی – طیف سنجی در شیمی معدنی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری شیمی معدنی  کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری شیمی آلی

منابع دکتری شیمی کاربردی

عناوین دروس امتحانی دکتری شیمی کاربردی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (کنترل دستگاه ها و گسترش شیمی از آزمایشگاه به صنعت – واکنشگاه های شیمیایی – شیمی تجزیه پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری شیمی کاربردی  کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع دکتری نانو فیزیک

عناوین دروس امتحانی دکتری نانو فیزیک : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیک پایه ۱ و ۲ و ۳ (شامل کل کتاب فیزیک هالیدی آخرین ویرایش)) و کارشناسی ارشد شامل (مکانیک کوانتومی پیشرفته – الکترودینامیک – مکانیک آماری پیشرفته ۱ – مبانی نانوتکنولوژی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری نانو فیزیک  کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع دکتری نانو شیمی

عناوین دروس امتحانی دکتری نانو شیمی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات عمومی – شیمی پایه (شیمی آلی، معدنی، تجزیه و شیمی فیزیک)) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی نانو تکنولوژی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیس برای دریافت منابع دکتری نانو شیمی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری آمار

منابع دکتری آمار

عناوین دروس امتحانی دکتری آمار : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مبانی آنالیز ریاضی – ریاضی عمومی ۱و ۲ – مبانی احتمال – احتمال ۱و ۲) و کارشناسی ارشد شامل (استنباط آماری ۱)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری آمار  کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع دکتری فوتونیک

عناوین دروس امتحانی دکتری فوتونیک : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیک مدرن) و کارشناسی ارشد شامل (مکانیک کوانتومی پیشرفته – الکترودینامیک)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری فوتونیک کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع دکتری بیوفیزیک

عناوین دروس امتحانی بیوفیزیک : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوفیزیک (سلولی، پرتوی، مولکولی) – بیوترمودینامیک)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری بیوفیزیک کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری زیست شناسی

منابع دکتری زیست شناسی – ژنتیک مولکولی

عناوین دروس امتحانی: ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (سیتو ژنتیک – ژنتیک مولکولی – مهندسی ژنتیک)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری زیست شناسی – ژنتیک مولکولی  کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری زیست شناسی

منابع دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی

عناوین دروس امتحانی دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی: ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژی گیاهی – سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل (ریخت شناسی – تشریح – ریخت زایی و اندام زایی)) و کارشناسی ارشد شامل (تشریح گیاهان آوندی – یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی مقایسه ای – زیست شناسی تکوینی گیاهی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی  کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری زیست شناسی

منابع دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

 عناوین دروس امتحانی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیسش ناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (زیست شناسی سلولی پیشرفته – ساختار DNA و همانندسازی – رونویسی و ترجمه – تنظیم بیان ژن)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری زیست شناسی

منابع دکتری زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

 عناوین دروس امتحانی زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژی گیاهی – سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل (ریخت شناسی – تشریح – ریخت زایی و اندام زایی)) و کارشناسی ارشد شامل (تاکسونومی جدید – اکولوژی پوشش های گیاهی – جغرافیای گیاهی و فلور ایران)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری زیست شناسی – سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری زیست شناسی

منابع دکتری زیست شناسی – میکروبیولوژی

 عناوین دروس امتحانی دکتری زیست شناسی – میکروبیولوژی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی میکروارگانیسم ها – اکولوژی میکروارگانیسم ها – ژنتیک پروکاریوت ها – ویروس شناسی پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری زیست شناسی – میکروبیولوژی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری زیست شناسی

منابع دکتری زیست فناوری میکروبی

 عناوین دروس امتحانی دکتری زیست فناوری میکروبی  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوتکنولوژی فراورده های تخمیر – مهندسی پروتئین – ژنتیک یوکاریوت ها و ژنتیک پروکاریوت ها – بیوانفورماتیک)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری زیست فناوری میکروبی  کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری زیست شناسی

منابع دکتری زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

 عناوین دروس امتحانی دکتری زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژی گیاهی – سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل (ریخت شناسی – تشریح – ریخت زایی و اندام زایی)) و کارشناسی ارشد شامل (جذب و انتقال در گیاهان – متابولیسم گیاهی – فتوسنتز)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری علوم جانوری

منابع دکتری علوم جانوری تکوینی

 عناوین دروس امتحانی دکتری علوم جانوری تکوینی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (جانورشناسی – جنین شناسی و بافت شناسی – زیست شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (جنین شناسی مقایسه ای – زیست شناسی تکوینی جانوری – ژنتیک تکوینی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع منابع دکتری علوم جانوری تکوینی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری علوم جانوری

منابع دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری

 عناوین دروس امتحانی دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژی جانوری – بیوشیمی – زیست شناسی سلولی و مولکولی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی و فیزیولوژی غشاء سلولی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری علوم جانوری فیزیولوژی جانوری  کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

 

دکتری رشته های زبان و هنر و کشاورزی

منابع تمامی رشتهای دکتری گروه هنر ، زبان و کشاورزی

نام رشته آزمون دکتری و گرایش

مواد امتحانی این رشته

شیوه دریافت منابع

منابع دکتری ترجمه

منابع دکتری ترجمه

عناوین دروس امتحانی دکتری ترجمه : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تدریس – زبان شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق در ترجمه – نظریه های ترجمه – نقد ترجمه – فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی – عمومی (خاص) برای دریافت منابع دکتری ترجمه کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری زبان

منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی

عناوین دروس امتحانی دکتری آموزش زبان انگلیسی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (زبان شناسی) و کارشناسی ارشد شامل (آزمون سازی زبان – روش تحقیق در مسائل آموزش زبان – مسائل آموزش زبان (نظریه ها – مهارتها – اصول و روش تدریس – تهیه و تدوین مطالب درسی))،، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی – عمومی (خاص) برای دریافت منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری زبان

منابع دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (سیری بر تاریخ ادبیات انگلیسی ۱ و ۲ – فنون و صناعات) و کارشناسی ارشد شامل (نقد ادبی – داستان بلند – دوره های ادبی (ادبیات قرن ۱۷ و ۱۸ – شناخت ادبیات – شعر معاصر انگلیسی))،، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی ترجمه کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری معماری

 

منابع دکتری معماری

عناوین دروس امتحانی دکتری معماری : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مبانی نظری معماری – مبانی تکنولوژی معماری) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی نظری معماری پیشرفته – تکنولوژی معماری پیشرفته)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری معماری کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مدیریت پروژه

منابع دکتری مدیریت پروژه

عناوین دروس امتحانی دکتری مدیریت پروژه : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و روش های مدیریت پروژه – فناوری های ساخت و سیستم های ساختمانی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری مدیریت پروژه کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع دکتری شهرسازی

عناوین دروس امتحانی دکتری شهرسازی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (نظریه ها و اندیشه های مطرح در برنامه ریزی و طراحی شهری – روش ها، شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی و اصول برنامه ریزی و طراحی شهری)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری شهرسازی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

منابع دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

 عناوین دروس امتحانی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم  : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (۱ ،۲ و ۳)، استاتیک، مقاومت مصالح، دینامیک، طراحی اجزاء، موتور، تراکتور و ماشین های کشاورزی) و کارشناسی ارشد شامل (ریاضیات مهندسی تکمیلی، طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی، روش تحقیق)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی آب

منابع دکتری آبیاری و زهکشی

 عناوین دروس امتحانی دکتری آبیاری و زهکشی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (۱،۲،۳ )، مکانیک سیالات) و کارشناسی ارشد شامل (رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی، آبیاری بارانی، آبیاری قطره ای)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری آبیاری و زهکشی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری مهندسی آب

منابع دکتری سازه های آبی

 عناوین دروس امتحانی دکتری سازه های آبی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (۱،۲،۳)، مکانیک سیالات) و کارشناسی ارشد شامل (هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی، هیدرولیک انتقال رسوب ۱، طراحی سازه های آبی تکمیلی )، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری سازه های آبی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

آزمون دکتری رشته های کشاورزی

منابع تمامی گرایش های رشته های کشاورزی

نام رشته آزمون دکتری و گرایش مواد آزمون این رشته شیوه دریافت منابع
منابع دکتری مهندسی آب

منابع مهندسی منابع آب

 عناوین دروس امتحانی مهندسی منابع آب : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضیات (۱،۲،۳)، مکانیک سیالات) و کارشناسی ارشد شامل (مهندسی منابع آب تکمیلی، آب های زیرزمینی تکمیلی، هیدرولوژی آب های سطحی تکمیلی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری مهندسی منابع آب کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع دکتری علوم دامی

 عناوین دروس امتحانی دکتری علوم دامی : مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی، آمار و طرح های آزمایشات، ژنتیک و اصلاح دام) و کارشناسی ارشد شامل (بیوشیمی تکمیلی، فیزیولوژی تکمیلی، تغذیه تکمیلی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری علوم دامی کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع محیط زیست

 عناوین دروس امتحانی دکتری محیط زیست : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (شناخت محیط زیست، ارزیابی محیط زیست) و کارشناسی ارشد شامل (مدیریت مهره داران و مناطق حفاظت شده، آمایش سرزمین، آلودگی صنعتی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری محیط زیست کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

دکتری علوم و صنابع غذایی

منابع دکتری علوم و صنابع غذایی

 عناوین دروس امتحانیدکتری علوم و صنابع غذایی : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، اصول مهندسی صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی) و کارشناسی ارشد شامل (میکروبیولوژی صنعتی، خواص فیزیکی مواد غذایی، روش های نوین آزمایشگاهی، انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری علوم و صنابع غذاییکلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع دکتری علوم خاک – مدیریت منابع خاک

 عناوین دروس امتحانی دکتری علوم خاک – مدیریت منابع خاک: ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، رده بندی و ارزیابی خاک) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیک و حفاظت خاک پیشرفته، پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته، ارزیابی تناسب اراضی)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری علوم خاک – مدیریت منابع خاک کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

منابع دکتری پی اچ دی پارس

منابع دکتری علوم خاک – مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک

 عناوین دروس امتحانی دکتری علوم خاک – مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک : ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، رده بندی و ارزیابی خاک) و کارشناسی ارشد شامل (شیمی و حاصلخیزی خاک پیشرفته، روابط زیستی خاک و گیاه)، ۲- استعداد تحصیلی، ۳- زبان انگلیسی برای دریافت منابع دکتری علوم خاک – مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک کلیک کنید

مشاهده منابع

بحث و تبادل نظر درباره منابع دکتری این رشته

بحث و تبادل نظر

 

کلیه این منابع از سایت پی اچ دی پارس به آسانی قابل دسترس است. همچنین منابع آزمون زبان MSRT و منابع استعداد تحصیلی را می توانید به طور رایگان در پی اچ دی پارس دریافت نمایید.

عضویت در خبرنامه

برای آکاهی از آخرین اخبار دکتری و مطالب ضروری آدرس ایمیل خود را وارد نمایید. عضویت رایگان است.

برای تکمیل عضویت ، باید به ایمیل خود مراجعه نمایید و روی لینک تایید کلیک نمایید

آزمون های آنلاین
 آزمون آنلاین MSRT سری اول جزئیات
 آزمون آنلاین MSRT سری دوم جزئیات
  آزمون آنلاین تافل با تصحیح جزئیات
نظرسنجی ماه پی اچ دی پارس

نظر شما بسیار مهم است. به عنوان یک فرهیحته و نخبه ایرانی کدام یک از موارد زیر را برای پیشرفت و آبادانی ایران عزیز ضروری می دانید ؟ لطفا در بخش کامنت ها نظر کامل خود را توضیح دهید.

مشاهده نتایج

آزمون آنلاین MSRT

حمایت از پی اچ دی پارس

برای تداوم خدمات رایگان پی اچ دی پارس ، لطفا در صورت داشتن وب سایت یا وبلاگ لینک سایت ما با نام پی اچ دی پارس و آدرس  http://www.phdpars.com/  را در صفحه خود قرار دهید.

تیم مدیریت پی اچ دی پارس